RSS
A A A
SmodBIP

Szpital

Szpital – Oddział Leczenia Nerwic :


Podstawowym przedmiotem działalności SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie czynnościowych zaburzeń psychicznych (nerwice) oraz ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego.


Świadczenia medyczne realizowane w stacjonarnej działalności leczniczej prowadzone na oddziale szpitalnym rozmieszczonym w 3 budynkach o łącznej ilości 160 łóżek. Pacjenci do Szpitala kierowani są przez resortowe oraz poza resortowe Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz lekarzy psychiatrów, z terenu całego kraju. W zdecydowanej większości pacjentami Szpitala są czynni funkcjonariusze służb mundurowych. Średni okres pobytu w oddziale wynosi około 30 dni.


Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

  1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  2. przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych na potrzeby osób ubiegających się o stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów ( m. in. licencję pracownika ochrony fizycznej, detektywa, pozwolenie na broń, obrotu materiałami wybuchowymi, do pracy w charakterze strażnika);
  3. obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi w punkcie aptecznym szpitala w celu zaopatrywania komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, w tym prowadzenie specjalistycznych cząstkowych staży kierunkowych w zakresie psychiatrii, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;
  5. medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
  6. medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;
  7. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
  8. wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  9. wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 25.02.2013
Podpisał: Przemysław Łysko
Dokument oglądany razy: 10 976