bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Szpital

Szpital &ndash, Oddział Leczenia Nerwic :


Podstawowym przedmiotem działalności SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie czynnościowych zaburzeń psychicznych (nerwice) oraz ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego.


Świadczenia medyczne realizowane w stacjonarnej działalności leczniczej prowadzone na oddziale szpitalnym rozmieszczonym w 3 budynkach o łącznej ilości 160 łóżek. Pacjenci do Szpitala kierowani są przez resortowe oraz poza resortowe Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz lekarzy psychiatrów, z terenu całego kraju. W zdecydowanej większości pacjentami Szpitala są czynni funkcjonariusze służb mundurowych. Średni okres pobytu w oddziale wynosi około 30 dni.


Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

  1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  2. przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych na potrzeby osób ubiegających się o stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów ( m. in. licencję pracownika ochrony fizycznej, detektywa, pozwolenie na broń, obrotu materiałami wybuchowymi, do pracy w charakterze strażnika),
  3. obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi w punkcie aptecznym szpitala w celu zaopatrywania komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny,
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, w tym prowadzenie specjalistycznych cząstkowych staży kierunkowych w zakresie psychiatrii, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu,
  5. medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
  6. medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych,
  7. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,
  8. wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  9. wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.&rdquo,,

Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 25.02.2013
Podpisał: Przemysław Łysko
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 13 750