bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze


Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Świadczeń Zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze w Przedsiębiorstwie Centrum Leczenia "Przedwiośnie" w Kowarach dla pacjentów kierowanych przez ZUS w ramach prewencji rentowej.

Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie wprowadzenia dokumentu pod nazwą: POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJI I INSTRUKCJA ZARZąDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM.

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie zmian Załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowanych opłat w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wyznaczonych miejsc postojowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 69-71 oraz CUMiPZ "Przedwiośnie" w Kowarach ul. Górnicza 22.

Zarządzenie nr 21 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne

Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie ewidencji i odpracowania zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.


Aneks numer 1/2015 z dnia 05.05.2015 roku do Zarządzenie Nr 2/2014, z dnia 31.03.2014 roku w sprawie realizacji procedur zarządzania jakością ISO 9001 2008 w zakresie powołania zespołów audytorskich do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, ustalenia rocznego harmonogramu auditu wewnętrznego na 2014 rok.


Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie przyjęcie Kodeksu Etyki Pracowników SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW i Instrukcji dotyczącej sposobu zgłaszania przez pracowników szpitala, pacjentów, oraz klientów zewnętrznych informacji o zetknięciu się w szpitalu z sytuacją o znamionach korupcji.


Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie stosowanych opłat w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze


Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie wprowadzenia "Receptariusza Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze".


Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia "Kompleksowego programu terapii psychiatryczno-psychologicznej dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze".

Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wprowadzenia "Kompleksowego programu psychoterapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową stosowany wobec pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze".

Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie wprowadzenia "Programu edukacyjny dla opiekunów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Psychiatrycznego rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze".


Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia Konkursu "na świadczenie nieodpłątnych usług brokerskich w zakresie planowania, realizacji i obsługi ochrony ubezpieczeniowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze"


Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze"Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept, zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze przez przedstawicieli medycznych oraz handlowych firm farmaceutycznych w celu reklamy produktów leczniczych.Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie wprowadzenia procedur:
- zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej Q - KZ 1.10/1
- postępowania w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego Q - KZ 1.11Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania darowizn na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze"

Zarządzenie 2/2014 w sprawie realizacji procedur zarządzania jakością ISO 9001 2008...

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej...

Zarządzenie Nr 9/2013. Dotyczy: opracowania , wdrożenia wymagań zestawu akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie zmiany "procedury zarządzania ryzykiem w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 27/2012, z dnia 19.10.2012 r. Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu decyzji określającej sposób wdrożenia zadań określonych dla poszczególnych stopni alarmowych.

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze z dnia 2012-0202 w sprawie opracowania, wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2011 w sprawie zakazu fotografowania obiektów Szpitala.

Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majątku/wyposażenia OW "Przedwiośnie" w Kowarach przy ul. Górniczej 22.Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 30.08.2018
Podpisał: Przemysław Łysko
Dokument z dnia: 03.04.2011
Dokument oglądany razy: 7 880